Webinar VELUX SK


Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Vyplnením a odoslaním tohto registračného formulára udeľujem ako dotknutá osoba súhlas prevádzkovateľovi, spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a názov zamestnávateľa (obchodné meno/názov) za účelom:

 • evidencie osôb, ktoré sa zúčastnili online školenia s názvom VELUX webinár, usporiadaného prevádzkovateľom v nadväznosti na platné obchodné podmienky prevádzkovateľa (právnym základom spracúvania osobných údajov je mnou udelený súhlas; poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; poskytnutie osobných údajov na tento účel je povinné, neposkytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel bude mať za následok nemožnosť zúčastniť sa na školení usporiadanom prevádzkovateľom a neevidovanie zaškoleného personálu).

Informácie pre dotknutú osobu:

 1. prevádzkovateľ, ktorému sa osobné údaje poskytujú: VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31 348 611, tel. číslo: 02 33 000 555, email: info.v-sk@velux.com
 2. iný príjemca osobných údajov: VELUX Česká republika , s.r.o., so sídlom Sokolova 1d, 619 00 Brno, Česká republika, IČO: 532 592, tel. číslo: +420 531 051 511, email: info.v-cz@velux.com;
  VELUX A/S, so sídlom Aadalsvej 99, 2970 Horsholm, Dánske kráľovstvo, tel. číslo: +45 45 16 78 85, email: velux-int@velux.com
 3. prenos osobných údajov: VELUX Česká republika , s.r.o., so sídlom Sokolova 1d, 619 00 Brno, Česká republika, IČO: 532 592, tel. číslo: +420 531 051 511, email: info.v-cz@velux.com;
  VELUX A/S, so sídlom Aadalsvej 99, 2970 Horsholm, Dánske kráľovstvo, tel. číslo: +45 45 16 78 85, email: velux-int@velux.com
 4. doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu
 5. dotknutá osoba má právo:
  1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
  2. podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421/2/32313214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk,
  3. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to tým istým spôsobom, akým bol súhlas udelený, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
  4. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 6. automatizované rozhodovanie: prevádzkovateľ na základe poskytnutých osobných údajov nebude vykonávať automatizované individuálne rozhodovanie
 7. profilovanie: prevádzkovateľ nebude poskytnuté osobné údaje využívať na profilovanie. automatizovaným spracúvaním osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa dotknutej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania znakov alebo charakteristík poskytovateľa súvisiacich s osobnými nákupnými preferenciami produktov prevádzkovateľa, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom dotknutej osoby, za účelom zasielania presnejších obchodných oznámení a marketingových materiálov, v dôsledku čoho bude dotknutá osoba presnejšie informovaná o produktoch prevádzkovateľa: prevádzkovateľ nebude poskytnuté osobné údaje využívať na automatizované spracúvanie dát.